Kodex demonstračních objektů Ministerstva zemědělství
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Kodex demonstračních objektů Ministerstva zemědělství

Preambule
Vlastníci nebo jiní oprávnění držitelé lesa (dále jen „vlastníci") jsou podle § 11 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích..., v platném znění (dále jen „lesní zákon"), povinni usilovat, aby lesy rovnoměrně a trvale plnily všechny funkce.

Jednou z veřejně prospěšných funkcí lesů je i funkce vzdělávací a osvětová směřující k poznání způsobů lesního hospodaření veřejností při dodržení podmínky ohleduplného vztahu k lesu. Demonstrační objekty způsobů lesního hospodaření (dále jen „DO") slouží právě k prezentaci vlastníky dlouhodobě a kvalitně prováděné péče o les a to široké odborné i laické veřejnosti (dále jen „návštěvníci DO").
 
DO jsou zřízeny a udržovány Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (dále jen „ÚHÚL") ve spolupráci s vlastníky. Vlastní komunikaci s potenciálními návštěvníky DO zajišťují vlastníci. Přesná lokalizace DO je k dispozici na internetových stránkách www.uhul.cz.
 
Bezpečnost osob a majetku
Vlastníci provozují DO na svých pozemcích při vědomí jejich obecné preventivní povinnosti dle § 2900 a 2901 občanského zákoníku s přihlédnutím k pravidlům uvedeným v § 22 lesního zákona. Vlastníci jsou v mezích svých možností zejména povinni sami vyhledávat a odstraňovat zdroje nebezpečí nebo na jejich existenci alespoň upozorňovat.
 
Vlastníci nenesou žádnou odpovědnost za případné úrazy vzniklé nepřizpůsobením pohybu návštěvníků DO přírodním podmínkám a povětrnostním nebo jiným vlivům v DO.
 
Vlastníci jsou oprávněni přechodně omezit provoz DO nebo DO přechodně uzavřít, zejména v době provádění těžebních prací nebo výskytu kalamit. V případě plánovaných prací na tuto skutečnost upozorní vhodným způsobem rovněž v terénu.
 
Etika chování
Návštěvníci DO vykonávají své aktivity v lese, jehož součástí jsou lesní pozemky vlastníků. Návštěvníci DO jsou při užívání DO na pozemcích vlastníků povinni respektovat právní normy, zejména lesní zákon a zákon o ochraně přírody a krajiny. Zejména se jedná o nepoškozování přírodního prostředí v DO a dodržování legislativních podmínek týkajících se pohybu na lesních pozemcích a obecného užívání lesů (zejména § 19 a 20 lesního zákona).
 
Vstup do lesa v DO a veškerý pohyb v něm se uskutečňuje na vlastní nebezpečí návštěvníků DO.
 
Návštěvníci DO jsou dále povinni počínat si při pohybu v DO tak, aby neohrozili ostatní návštěvníky lesa.
 
Vzdělávání a osvěta
Vlastníci si jsou vědomi významu informovanosti a osvěty návštěvníků DO. Za tím účelem spolupracují s ÚHÚL na výstupech, kterými lze působit na návštěvníky lesa ve smyslu výchovy k trvale udržitelnému hospodaření v lesích.
 
Informace o provozu DO jsou ze strany ÚHÚL i vlastníků lesů využívány v mediální prezentaci pro účely reklamy a propagace DO.