Otázky a odpovědi
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Otázky a odpovědi

 

Nařízení EU č.995/2010

1.
Otázka: Jak má orgán státní správy postupovat v situaci, kdy člověk svým jednáním naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle lesního zákona a současně zákona o dřevě?

Odpověď: Zde se nejedná o poměr speciální a obecné právní úpravy, pokuta bude udělena podle obou dvou zákonů.

Podle obou je totiž správní orgán povinen pokutu udělit, pokud dojde k naplnění skutkové podstaty jiného správního deliktu. Liberační důvod pro neuložení pokuty zde není.

Dle rozhodovací praxe správních soudů lze takto postupovat a nejedná se o porušení zásady „non bis in idem“, která je zásadou trestního práva. Uvedenou zásadu je třeba respektovat toliko v případě, kdy pachatel naplní skutkovou podstatu několika (nejméně dvou) správních deliktů dle jednoho zákona.

2.
Otázka: Je každý hospodářský subjekt, který má vést lesní hospodářskou evidenci (LHE) a údaje o provedené obnově lesa, povinen odevzdávat údaje do Centrální evidence systému náležité péče (CESNaP) dle zákona č. 226/2013, nebo si systém náležité péče může kompletně řešit „po svém“?

Pokud je to povinnost, jak řešit nedodávání těchto údajů hospodářskými subjekty? Lze takový postup hodnotit jako nepoužívání systému náležité péče ve smyslu deliktu dle § 12 zákona? Jak by se šlo domáhat splnění této povinnosti?

Odpověď: Nařízení, zákon i vyhlášku je třeba vnímat jako jeden celek. Povinnost hospodářských subjektů, které vedou lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa podle lesního zákona, předávat do centrální evidence vybrané údaje o těžbě dřeva dle přílohy vyhlášky č. 285/2013 Sb. se opírá o ustanovení čl. 10 (Kontroly hospodářských subjektů) nařízení EU č. 995/2010, který v odst. 4 stanoví, že hospodářské subjekty poskytnou všechnu pomoc nezbytnou pro snazší provádění kontrol, včetně předkládání dokumentace nebo záznamů. Zákon č. 226/2013 Sb. v § 3 v odst. 1 říká, že centrální evidence slouží k potřebám kontrol systémů náležité péče u hospodářských subjektů a odst. 3 dává zmocnění pro vyhlášku, která stanoví rozsah a způsob předávání informací hospodářskými subjekty do centrální evidence. Údaje o těžbě dřeva je třeba vnímat jako informace ze systému náležité péče hospodářských subjektů. Jedná se o údaje, které ve smyslu čl. 6 nařízení dokládají, že dřevo je v souladu s použitelnými právními předpisy (konkrétně lesním zákonem). Jejich nepředání nelze hodnotit jako nepoužívání systému náležité péče (centrální evidence nenahrazuje systém náležité péče hospodářských subjektů). Lze ho v krajním případě hodnotit jako správní delikt podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona, kterého by se hospodářský subjekt dopustil až tehdy, pokud by na přímé vyžádání pověřenou osobou nepředložil požadované informace.

3.
Otázka: Jaký je vztah lesní hospodářské evidence (LHE) podle lesního zákona a údajů předávaných do centrální evidence systému náležité péče podle zákona o dřevě?

Odpověď: LHE je založena na § 40 lesního zákona, z kterého vyplývá, že se týká závazných ustanovení plánu a údajů o provedené obnově lesa, avšak nestanoví podrobnosti o obsahu a způsobu vedení a předávání údajů LHE, takže praxe se napříč Českou republikou liší. Předávání údajů do centrální evidence vychází z čl. 10 nařízení o dřevě a § 3 zákona o dřevě. Vyhláška č. 285/2013 Sb. využívá existujícího systému LHE a upřesňuje rozsah, v jakém má hospodářským subjekt, který má povinnost vést LHE podle § 40 lesního zákona, předávat informace LHE (dle části I. přílohy vyhlášky) do centrální evidence (identifikační údaje, těžba dřeva), a sjednocuje jejich strukturu, tak, aby byly využitelné pro potřeby kontrol hospodářských subjektů. Jedná se tedy o využití vybraných údajů LHE pro účely nařízení o dřevě.

S ohledem na shora uvedené a proto, že tyto údaje ve smyslu čl. 6 nařízení dokládají, že dřevo je v souladu s použitelnými právními předpisy (konkrétně lesním zákonem), není podstatné, zda bylo všechno dřevo, vytěžené hospodářským subjektem v daném roce, uvedeno na trh. Údaje se týkají veškeré těžby dřeva provedené hospodářským subjektem v daném roce.

Vyhláška nestanoví formu jejich předání hospodářským subjektem. Vzhledem k tomu, že rozsah informací podle vyhlášky je jen částečně shodný s rozsahem souhrnných údajů lesní hospodářské evidence předávaných podle § 40 odst. 2 lesního zákona, měl by je hospodářský subjekt předávat odděleně tak, aby je mohly orgány státní správy lesů dále předat pověřené osobě (ÚHÚL) do centrální evidence. Pokud jsou však tyto informace součástí předaných souhrnných údajů LHE, orgán státní správy lesů by je měl předat ÚHÚL, nebo umožnit jejich převzetí ÚHÚL, např. ve formě kopie.