Právní předpisy
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Právní předpisy

Nařízení EU č.995/2010

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících dřevo a dřevařské výrobky na trh
  • Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací
  • Nařízení rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství
  • Nařízení komise (EU) č. 1006/2011 kterým se mění příloha I. nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku