FLEGT
logo nazvem
поздравления с новорожденным

FLEGT - Úvod

Forest Law Enforcement, Governance and Trade (dále jen FLEGT) vydala Evropská komise v roce 2003 v rámci akčního plánu Evropské unie (dále jen EU) a je zaměřen na boj proti nezákonné těžbě dřeva a podporuje úsilí rozvojových zemí k posílení správy v oblasti lesnictví.

FLEGT je výsledkem dobrovolné dohody o partnerství mezi EU a třetími zeměmi o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území EU. V současnosti má EU podepsánu dohodu pouze s Indonéskou republikou ze dne 9. 11. 2009 v Jakartě.

Od 15. 11. 2016 pro platí v celé EU nařízení Rady (ES) č. 2173/2005, o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství.

Od tohoto data EU přijme z Indonésie dovozní zásilky podléhající licenci FLEGT pouze s touto platnou licencí a navíc pouze od dovozců zaregistrovaných v systému FLEGIT.

Dřevo a dřevařské výrobky podléhající tomuto nařízení jsou uvedené v příloze nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1387, kterým se mění přílohy I a III nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 v návaznosti na dobrovolnou dohodu o partnerství s Indonésií.

Registrací dovozců, příp. asistencí dovozcům při jejich registraci v systému FLEGIT je rozhodnutím ministerstva zemědělství pověřen ÚHÚL, na základě specifikace činností č. j.: 54391/2018-MZe-16222, v rámci implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky a nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství.

Vzor licence FLEGT najdete v příloze prováděcího nařízení Komise č. 1024/2008, kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropské unie.

Metodiku pro získání přístupu do systému naleznete zde.

K dispozici je i video a dvě metodiky pro vkládání licencí.

Pro zodpovězení dotazů souvisejících s registrací v systému FLEGIT a pro pomoc s registrací jsou na ÚHÚL určeni pracovníci.

Aktuálně k Brexitu

Obrázek vás přesměruje do systému FLEGIT na stánkách Evropské komise.

traces