Úvod
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Národní inventarizace lesů

Národní inventarizace lesů (NIL) – první celoplošná statistická inventarizace lesů v České republice.


NIL je nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů. Jejím úkolem je podat souhrnné údaje o stavu lesů v České republice jak z pohledu trvalé udržitelnosti životního prostředí, tak z hlediska hospodářského využití. ČR se tak zařadila mezi evropské státy, které NIL provádějí již po několik desetiletí.


Provedení Národní inventarizace lesů je zakotveno v
§ 28 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Realizaci prvního cyklu NIL schválila vláda ČR nařízením č. 193/2000 Sb., druhého cyklu nařízením č. 247/2009 Sb.


Provedením Národní inventarizace lesů byl pověřen ÚHÚL.


Národní inventarizace lesů je svým významem pro lesní hospodářství České republiky přelomová. Její výlučnost spočívá především v tom, že se jedná o zjišťování stavu a vývoje lesa metodicky odlišným způsobem, než jakým tato zjišťování doposud probíhala.


NIL je postavena na matematicko-statistických základech, což umožňuje objektivní a nezávislé posouzení skutečného stavu a vývoje lesů v České republice.