Kvalita
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Kvalita

Kvalita reprodukčního materiálu

Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze, pokud vyhovuje požadavkům na druhovou čistotu, morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav (§ 4 zákona č. 149/2003 Sb).

Zákona č. 149/2003 Sb. je postaven na koncepci „ochrany spotřebitele“. To znamená, že každý odběratel reprodukčního materiálu lesních dřevin musí mít jistotu, že kupuje reprodukční materiál uvedeného původu a kvality podle průvodní dokumentace.

 

Kvalita semenného materiálu

Oddíly plodů a semen mohou být uváděny do oběhu pouze, vykazují-li druhovou čistotu 99 % (§ 1, odst. 4 vyhlášky č. 29/2004 Sb.).

Kvalita semenného materiálu se zjišťuje podle ČSN 481211 (Lesní semenářství – sběr, kvalita a zkoušky kvality semenného materiálu lesních dřevin).

Každý oddíl semen nebo plodů uváděný do oběhu se posuzuje podle těchto znaků:

-          čistota,

-          hmotnost 1000 ks semen,

-          energie klíčení (neplatí pro semena nebo plody s klíčním klidem) klíčivost nebo životnost,

-          počet klíčivých (životných semen v 1 kg).

V případě malých oddílů semen (viz Příloha č. 1 vyhlášky 29/2004 Sb.) se posuzuje pouze čistota a hmotnost 1000 ks semen.

Uvedené údaje je dodavatel povinen uvádět v průvodním listu, pokud tyto údaje nelze zjistit s ohledem na sjednané dodací lhůty, lze semenný materiál uvést do oběhu za předpokladu, že chybějící údaje dodavatel potvrdí neprodleně po ukončení příslušných zkoušek.

Odběry vzorků a vlastní zkoušky kvality osiva zajišťuje akreditovaná zkušební laboratoř Semenářská kontrola ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM), výzkumné stanici Kunovice.

Vzorky, na základě jejichž rozboru vystavuje certifikát výsledků o jakosti celého oddílu osiva, musí odebírat osoba obeznámená se správným technologickým postupem vzorkování, přezkoušená a písemně touto činností pověřená akreditovanou laboratoří (pověřený vzorkovatel). Akreditovaná laboratoř je v tomto případě zodpovědná za zkoušení i vzorkování.

Pokud není vzorek odebrán pověřenou osobou - vzorkovatelem a vzorek si odebírá např. majitel osiva, potom se vystavený certifikát výsledků vztahuje pouze k jakosti rozborového vzorku (nikoli celého oddílu osiva).

Semenný materiál lze uvádět do oběhu pouze v obalu, který není možno otevřít bez zjevného poškození obalu nebo jeho uzávěru.

Kontakty na pracovníky VÚLHM zabývající se semenářskou kontrolou a zkouškami kvality semenného materiálu, informace o akreditované laboratoři aj. na www.vulhmuh.cz / Lesní semenářství.

 

 Kvalita sadebního materiálu

Pokud dodavatel uvádí do oběhu sadební materiál, musí sazenice splňovat kvalitativní požadavky uvedené ve vyhlášce č. 29/2004 Sb.  Kvalita sadebního materiálu se zjišťuje podle ČSN 482115 (sadební materiál lesních dřevin) a posuzuje podle těchto znaků: tloušťka kořenového krčku, výška nadzemní části, maximální věk, nepřípustné tvarové deformace, poměr objemu kořenů k nadzemní části (§ 1 vyhlášky).

 

  • Sadební materiál, s výjimkou topolů, lze uvádět do oběhu, pokud splňuje požadavky uvedené v Příloze č. 2 a č. 3 vyhlášky č. 29/2004 Sb. a nevykazuje vady uvedené v  Příloze č. 5.
  • Sadební materiál topolů lze uvádět do oběhu, pokud splňuje požadavky uvedené v Příloze č. 4 a nevykazuje vady uvedené v Příloze č. 5.
  • Sadební materiál určený pro další pěstování ve školce lze uvádět do oběhu, pokud nevykazuje vady uvedené v Příloze č. 5.
  • Části rostlin lze uvádět do oběhu, pokud splňují požadavky uvedené v Příloze č. 6.
  • Řízky topolů lze uvádět do oběhu, pokud splňují požadavky a dosahují minimálních rozměrů uvedených v Příloze č. 6.

Reprodukční materiál nepůvodních druhů topolů, jejich vzájemných hybridů a hybridů nepůvodních topolů s domácími druhy lze uvádět do oběhu pouze v kategorii testovaný. Seznam druhů a hybridů, které lze uvádět do oběhu, je zveřejňován ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

Reprodukční materiál domácích druhů topolů, s výjimkou topolu osika, lze uvádět do oběhu jako kvalifikovaný nebo testovaný.

Věk a způsob pěstování sadebního materiálu lesních dřevin se označuje vzorcem, jehož struktura je uvedena v Příloze č. 7 vyhlášky č. 29/2004 Sb.

Hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu zajišťuje akreditovaná zkušební laboratoř Školkařská kontrola ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., výzkumné stanici Opočno.

Kontakty na pracovníky VÚLHM zabývající se kontrolou sadebního materiálu, popis problematiky kvality sadebního materiálu a jejího zjišťování aj. na www.vulhmop.cz / tlačítko Služby / záložka Školkařská kontrola.