Potvrzení o původu
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Potvrzení o původu

  • Oznámení o konání sběru reprodukčního materiálu

Sběr semenného materiálu, odběr částí rostlin nebo vyzvedávání z přirozeného zmlazení, jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál je dodavatel povinen oznámit pověřené osobě nejméně 15 dnů předem, stejně tak i oznámení o sloučení reprodukčního materiálu.
V případě sběru reprodukčního materiálu není-li vlastníkem zdroje sám dodavatel, musí být součástí oznámení o sběru též souhlas vlastníka zdroje reprodukčního materiálu (nebo jeho oprávněného zástupce)  s úředně ověřeným podpisem, popřípadě při elektronické komunikaci může být dokument podepsán elektronickým podpisem.

  • Žádost o vystavení potvrzení o původu

je žadatel povinen předložit pověřené osobě nejpozději do 21 kalendářních dnů po ukončení sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, přičemž dnem ukončení tohoto sběru se rozumí poslední den, kdy sběr reprodukčního materiálu proběhl.

  • Potvrzení o původu

Po ukončení a případně i namátkové kontrole sběru reprodukčního materiálu pověřená osoba ÚHÚL po obdržení žádosti o vystavení potvrzení o původu vystavuje Potvrzení o původu. Potvrzení o původu je jakýsi „rodný list“ reprodukčního materiálu a obsahuje všechny důležité informace o získaném reprodukčním materiálu. Dokládá, že oddíl reprodukčního materiálu lesních dřevin, který má být uváděn do oběhu, pochází z uznaného zdroje reprodukčního materiálu v kategorii identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný. Tím budeme znát cestu reprodukčního materiálu od jeho vzniku až po jeho uplatnění při obnově lesa. Pověřená osoba vystaví potvrzení o původu do 10 dnů ode dne doručení žádosti.

  • Seznam druhů lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný, je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 393/2014 Sb.

  • Podrobnosti a vzory formulářů týkající se sběru reprodukčního materiálu viz zákon č. 149/2003 Sb.  a vyhláška č. 29/2004 Sb.