Použití
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Použití reprodukčního materiálu lesních dřevin

Pravidla použití reprodukčního materiálu lesních dřevin pro umělou obnovu lesa a zalesňování jsou stanovena legislativně:
  • K umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa je možné použít pouze semena nebo sazenice lesních dřevin ze stejné nebo odpovídající přírodní lesní oblasti a z odpovídající nadmořské výšky.
  • V případě smrku ztepilého, borovice lesní a modřínu opadavého lze použít pouze reprodukční materiál pocházející ze zdrojů selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu uznaných podle zákona č. 149/2003 Sb.
  • Nelze-li krýt potřebu reprodukčního materiálu v rámci dané přírodní lesní oblasti, lze provádět jeho přenos způsobem stanoveným v Příloze č. 1–5 vyhlášky č. 139/2004 Sb. s přípustným vertikálním posunem.
 
 
Co jsou přírodní lesní oblasti
Přírodními lesními oblastmi se podle § 2 odst. p) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, rozumí „souvislá území s obdobnými růstovými podmínkami pro les“. Přehled přírodních lesních oblastí a vymezení jejich hranic udává Příloha 1 vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.