Udělení licence dodavateli
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Udělení licence dodavateli

Každý dodavatel reprodukčního materiálu lesních dřevin musí mít pro svoji činnost platnou licenci (§ 20 až 22 zákona č. 149/2003 Sb.). Bez této licence není možné uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu.
Licenci uděluje na základě žádosti dodavatele Ministerstvo zemědělství, které zároveň vede ústřední evidenci držitelů licencí.
 
  • Evidence držitelů licencí je vystavena ve veřejné části datového systému ERMA.
 
Uváděním do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin se podle § 2 odst. n) zákona č. 149/2003 Sb. rozumí:
„nabízení reprodukčního materiálu k prodeji, prodej nebo dodávka třetí osobě včetně dodávky na základě smlouvy o poskytování služeb, anebo jakýkoliv jiný způsob převodu práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikání, a dovoz za účelem prodeje anebo poskytování vzorků genetických zdrojů; za uvádění do oběhu se nepovažuje převod práva nakládat s reprodukčním materiálem, pokud jde o první převod tohoto práva z vlastníka zdroje reprodukčního materiálu na jinou osobu a vlastník zdroje reprodukčního materiálu ani jeho zaměstnanci se v souvislosti s tímto převodem nepodílí na produkci reprodukčního materiálu“.